Regulamin

 Wersja z 14 lipca 2014 r.

I. Definicje

 

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 

1.    Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług Sport-to-zdrowie.pl;

 

2.    Sport Live  - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 17 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443183 , posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 7792411371 oraz numerem REGON 302324105;

 

3.    Użytkownik - osoba fizyczna lub instytucjonalna, która korzysta z usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych przez Sport Live oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

 

4.    Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Sport-to-zdrowie.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Sport Live. a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

 

5.    Sport-to-zdrowie.pl - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sport Live . na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;

 

6.    Serwis Sport-to-zdrowie.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: http://www.sport-to-zdrowie.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sport Live świadczy Użytkownikom usługi poprzez portal Sport-to-zdrowie.pl;

 

7.    Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl w wybranym okresie;

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.    Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych przez Sport Live na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności panel sportowca, panel instytucji, kalendarz rozgrywek, panel umawiania się na wydarzenia sportowe, kalendarz imprez sportowych, szkolenia, komponowanie indywidualnych programów treningowych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych przez Sport Live informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.

 

2.    Właścicielem i administratorem Serwisu Sport-to-zdrowie.pl jest Sport Live.

 

3.    Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług portalu Sport-to-zdrowie.pl.

 

4.    Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Sport-to-zdrowie.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Sport Live następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Sport Live w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

 

5.    Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Sport-to-zdrowie.pl oraz wygląd i treść Serwisu Sport-to-zdrowie.pl, stanowią własność Sport Live i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy i przeniesienie przez Sport Live na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Sport Live co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Sport-to-zdrowie.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Sport Live.

 

6.    Sport Live informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci  kanał Internet, za pośrednictwem której świadczy usługi drogą elektroniczną portalu Sport-to-zdrowie.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Symetrią a Użytkownikiem. Sport Live zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika, hasła dostępu albo udostępni te informacje osobom trzecim lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 

7.    Sport Live zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Sport-to-zdrowie.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Sport Live wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Sport Live zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

 

8.    Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Sport Live nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

III. Warunki świadczenia usług Sport-to-zdrowie.pl.

 

A. Warunki techniczne.

 

1.    Dla korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:

 

1.    posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

 

2.    dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

 

3.    aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 2) z siecią Internet;

 

4.    prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2) system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;

 

5.    prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2)  przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

 

6.    włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 5) obsługa skryptów Java Script;

 

7.    prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2) powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

 

2.    Sport Live informuje, iż korzystanie z usług Sport-to-zdrowie.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt 4) systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt 5) przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Sport-to-zdrowie.pl, za co odpowiedzialność Sport Live jest wyłączona.

 

B. Warunki formalne.

 

1.    Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która:

 

1.    ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz

 

2.    zaakceptowała Regulamin.

 

2.    Użytkownikiem może być firma lub instytucja.

 

3.    Niektóre z usług Sport-to-zdrowie.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 

1.    posiadają konto w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl,

 

2.    zalogowali się do swojego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl,

 

3.    opłacili poszczególne usługi Sport-to-zdrowie.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,

 

4.    przed przystąpieniem do korzystania z usług w serwisie Sport-to-zdrowie.pl stanowiących plany treningowe  ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów treningowych lub diet przygotowanych dla nich w ramach usługi Sport-to-zdrowie.pl,

 

5.    przed przystąpieniem do korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl stanowiących plany treningowe ukończone lat 18 (osiemnaście).

 

4.    Konto w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego będzie używać do logowania się w serwisie Sport-to-zdrowie.pl oraz korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Sport-to-zdrowie.pl, a także hasła dostępu. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

 

C. Ogólne warunki korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl.

 

1.    Użytkownik zobowiązany jest podać Sport Live wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Sport Live ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Sport-to-zdrowie.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

 

2.    Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

 

3.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl do używania osobom trzecim.

 

4.    Usługi Sport-to-zdrowie.pl świadczone przez Sport Live przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

 

5.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

6.    Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl nie wolno:

 

1.    posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Sport Live lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

 

      1.1 definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie onastanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne,

 

      1.2 publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub    pornograficznym lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,

 

      1.3 publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

 

      1.4 publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi bez uprzedniej zgody tych osób,

 

      1.5 publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,

 

      1.6 publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

 

2.    nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Sport-to-zdrowie.pl.

 

7.    Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług Sport-to-zdrowie.pl, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu Sport-to-zdrowie.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Sport Live przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Sport-to-zdrowie.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług Sport-to-zdrowie.pl.

 

8.    Sport Live zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl wszelkich materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 

9.    Sport Live zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług Sport-to-zdrowie.pl, nie obciążają Sport Live.

 

IV. Usługi Sport-to-zdrowie.pl świadczone nieodpłatnie

 

1.    Usługami serwisu Sport-to-zdrowie.pl świadczonymi Użytkownikom przez Sport Live nieodpłatnie są wszystkie usługi z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

 

2.    Sport Live zastrzega, iż korzystanie z części usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl.

 

V. Usługi serwisu Sport-to-zdrowie.pl świadczone odpłatnie

 

A. Zakres usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych odpłatnie.

 

1.    Użytkownik korzystający z usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych przez Sport Live odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych nieodpłatnie.

 

2.    Usługami na portalu Sport-to-zdrowie.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Sport Live odpłatnie są:

 

1.    kompleksowy plan treningowy na okres ważności Abonamentu składający się z odpowiedniej ilości tygodniowych indywidualnych planów treningowych, generowanych w oparciu o założenia, wytyczne i postępy treningowe Użytkownika,

 

2.    wizytówki firmowe dla użytkowników instytucjonalnych,

 

3.    W ramach indywidualnego planu treningowego Użytkownik może wybrać jeden z następujących planów:

 

             W przypadku mężczyzna:

 

1.    Masa,

 

2.    Wymarzona sylwetka (rzeźba)

 

             W przypadku kobiet:

 

3.    Idealna figura,

 

4.    W celu prawidłowego korzystania z odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl stanowiących indywidualne plany treningowe, Sport Live umożliwia ponadto Użytkownikowi w okresie ważności Abonamentu na te usługi dostęp do informacji obrazujących prawidłowe wykonywania poszczególnych ćwiczeń z indywidualnego planu treningowego.

 

5.    Obok dostępu do aktualnego indywidualnego planu treningowego każdy Użytkownik mający wykupiony plan treningowy ma dostęp do bieżącego lub nadchodzącego (w przypadku określenia przyszłej daty rozpoczęcia ćwiczeń) 30 dniowego cyklu treningowego.

 

B. Warunki korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych odpłatnie.

 

1.    Sport Live zastrzega, iż korzystanie z usług Sport-to-zdrowie.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:

 

1.    posiadania aktywnego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl,

 

2.    ważnego w danym momencie Abonamentu,

 

3.    ukończenia lat 18 (osiemnastu),

 

2.    W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl stanowiących indywidualne plany treningowe Użytkownik indywidualny winien:

 

1.    dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów treningowych,

 

2.    dokonać wyboru długości okresu treningowego,

 

3.    uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego z rzędu indywidualnego planu treningowego,

 

4.    dokonać przedpłaty wybranego Abonamentu.

 

 

 

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl.

 

1.    Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl stanowiących indywidualne plany treningowe nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Sport-to-zdrowie.pl, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od wyboru Użytkownika i wskazania dnia rozpoczęcia treningu w ramach danej odpłatnej usługi Sport-to-zdrowie.pl

 

2.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że do prawidłowego wykonania przez Sport Live odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl niezbędne jest, stosownie do rodzaju danej usługi, należyte współdziałanie Użytkownika polegające na:

 

1.    bezwzględnym i możliwie najdokładniejszym przestrzeganiu zaleceń Sport Live,

 

2.    systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan treningowy lub indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazywane przez Użytkownika w dzienniku treningowym.

 

3.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

4.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że korzystając z odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl winien ściśle stosować się do indywidualnych planów, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Sport Live, w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy i udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez Sport Live osób, a także w sposób inny niż umożliwiony w ramach odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl.

 

5.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że indywidualne plany treningowe mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Sport Live nie ponosi odpowiedzialności.

 

6.    Sport Live oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług Sport-to-zdrowie.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług Sport-to-zdrowie.pl. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu. Wynagrodzenie Sport Live z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.

 

D. Opłaty.

 

1.    Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę Sport-to-zdrowie.pl.

 

2.    Aktywacja danego Abonamentu następować będzie bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności przez Sport-to-zdrowie.pl

 

3.    Ważność Abonamentu na odpłatne usługi Sport-to-zdrowie.pl stanowiące kompleksowe plany treningowe liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.

 

4.    Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany, w szczególności nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od ilości dni objętych wygenerowanymi w tym okresie 30 dniowymi cyklami treningowymi. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu realizowania planów treningowych (przerwy pomiędzy 30 dniowymi cyklami treningowymi, wynikające z braku zatwierdzenia kończącego się cyklu)Użytkownik nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl stanowiących indywidualny plan treningowy lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty.

 

5.    Zryczałtowane ceny poszczególnych Abonamentów stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.

 

6.    Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę polegającą na komponowaniu indywidualnych planów treningowych wynosi odpowiednio:

 

Okres ważności Abonamentu

Cena

30 dni (1 miesiąc)

45 zł (czterdzieści pięć złotych)

90 dni (3 miesiące)

90 zł (sto dwadzieścia złotych)

180 dni (6 miesięcy)

180 zł (sto osiemdziesiąt złotych)

365 dni (12 miesięcy)

285 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych)

 

7.    Zryczałtowana cena Abonamentu dla Użytkowników instytucjonalnych wynosi odpowiednio:

 

Okres ważności Abonamentu

Cena

30 dni (1 miesiąc)

75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych)

90 dni (3 miesiące)

190 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych)

180 dni (6 miesięcy)

285 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych)

365 dni (12 miesięcy)

480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych)

 

8.    Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

 

9.    Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności. Operatorem płatności za odpłatne usługi Sport-to-zdrowie.pl jest PayU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis PayU.pl.

 

10.Operator pozwala na dokonywanie płatności drogą przelewów elektronicznych oraz przy użyciu następujących kart płatniczych (dopuszczonych przez bank do realizacji transakcji w środowisku internetowym).

 

1.    Visa,

 

2.    MasterCard

 

11.Proces płatności za pośrednictwem operatora płatności odbywa się w następujący sposób. Po zgłoszeniu w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl chęci uiszczenia Abonamentu, Użytkownik zostaje przeniesiony na bezpieczne strony serwisu PayU.pl, gdzie w formularzu płatności podaje identyfikator, który otrzymał uprzednio w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl. Następnie Użytkownik potwierdza swoje dane teleadresowe oraz wskazuje numer karty płatniczej. Operator płatności gwarantuje, iż dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym posłużą wyłącznie do weryfikacji płatności i nie zostaną nigdzie zapisane. Po zaakceptowaniu przez Użytkownika zapłaty, stosowne informacje zostają wysłane szyfrowanym połączeniem do centrum autoryzacji kart płatniczych, skąd przychodzi potwierdzenie, iż gdy jest to możliwe zadeklarowana płatność może być dokonana.

 

12.Po potwierdzeniu przez operatora płatności dokonania przez Użytkownika zapłaty ceny danego Abonamentu Użytkownik ten automatycznie uzyskuje prawo do korzystania z zakupionych odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres, którego używa on do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Sport-to-zdrowie.pl..

 

13.Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i rozumie, że w przypadku wniesienia opłat Abonamentowych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres dostępu do danej usługi odpłatnej Sport-to-zdrowie.pl,

 

14.Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, który je wpłacił. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim winno zostać, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej. Zwrot środków pieniężnych, w przypadku gdy żądanie Użytkownika okaże się uzasadnione, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia Sport Live prawidłowego żądania.

 

15.Sport Live informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

 

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne.

 

1.    Sport Live zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Sport Live pytań związanych z usługami Sport-to-zdrowie.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

 

2.    Sport Live zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu Sport-to-zdrowie.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Sport Live jak i osoby trzecie.

 

3.    Sport Live oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

 

4.    Sport Live informuje, iż możliwe jest korzystanie z usług Sport-to-zdrowie.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika).

 

5.    Sport Live oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

 

6.    Sport Live informuje, iż podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.

 

7.    Sport Live informuje, iż jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.

 

8.    Sport Live oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Sport-to-zdrowie.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Sport Live adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sport-to-zdrowie.pl.

 

9.    Sport Live informuje, iż w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług Sport-to-zdrowie.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie znajdują się w dalszej części tego dokumentu.

 

10.Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie przez Sport Live danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania.

 

11.Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Sport Live, współpracowników lub kontrahentów Sport Live, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sport-to-zdrowie.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Sport Live lub na zlecenie Sport Live lub przy jej udziale.

 

12.Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sport Live lub osoby trzecie, którym Sport Live na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Sport-to-zdrowie.pl, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż poważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołanie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu przez Sport Live lub osoby trzecie, którym Sport Live na to zezwoli.

 

VII. Polityka prywatności - pliki cookie.

 

1.    Przez używanie Serwisu Sport-to-zdrowie.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu Sport-to-zdrowie.pl.

 

2.    Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

3.    W Serwisie Sport-to-zdrowie.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

 

4.    Serwis Sport-to-zdrowie.pl wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

 

Konieczne do działania stron

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Sport-to-zdrowie.pl, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Poprawiające wydajność

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu Sport-to-zdrowie.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu Sport-to-zdrowie.pl.

Poprawiające funkcjonalność

Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

Reklamowe

Dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

 

5.    Korzystając z Serwisu Sport-to-zdrowie.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Sport-to-zdrowie.pl podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, Evolution Media, a także od firm realizujących w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

6.    Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z SerwisuSport-to-zdrowie.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu Sport-to-zdrowie.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu Sport-to-zdrowie.pl.

 

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl.

 

A. Zablokowanie usług w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl.

 

1.    Sport Live zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Sport Live może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług Sport-to-zdrowie.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

 

2.    Sport Live zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, Sport Live może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług Sport-to-zdrowie.pl

 

3.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Sport Live możliwości korzystania z danej usługi Sport-to-zdrowie.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

 

4.    Sport Live zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi Sport-to-zdrowie.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Sport Live, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

B. Zablokowanie konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl.

 

1.    Sport Live zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Sport Live może zablokować konto Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

 

2.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Sport Live konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług Sport-to-zdrowie.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

3.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Sport Live konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

 

4.    Sport Live zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Sport Live, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

C. Usunięcie konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl.

 

1.    Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl.

 

2.    Sport Live zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Sport Live może usunąć konto Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl, w przypadku gdy Użytkownik:

 

1.    pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,

 

2.    narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl,

 

3.    Użytkownik nie korzystał z Serwisu Sport-to-zdrowie.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

 

3.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

 

4.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie że, usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl stanowi:

 

1.    wypowiedzenie przez Właściciela ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl,

 

2.    odstąpienie przez Właściciela od Umowy o świadczenie odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl na zasadach określonych przepisem art. 644 kodeksu cywilnego, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Sport Live stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.

 

5.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Sport Live zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Sport-to-zdrowie.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Sport Live stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.

 

6.    Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Sport Live o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

 

IX. Reklamacje.

 

1.    Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Sport-to-zdrowie.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:

 

1.    na adres siedziby Sport Live, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

 

2.    za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl.

 

2.    Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

 

3.    Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

 

4.    W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sport Live stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sport-to-zdrowie.pl.

 

X. Postanowienia końcowe.

 

1.    Sport Live zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Sport Live nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu Sport-to-zdrowie.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Symetrią.

 

2.    Sport Live zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

 

1.    warunków świadczenia usług Sport-to-zdrowie.pl,

 

2.    warunków korzystania z usług Sport-to-zdrowie.pl,

 

3.    zmianą funkcjonalności Serwisu Sport-to-zdrowie.pl

 

4.    obowiązujących przepisów prawa.

 

3.    Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl, przy czym Sport Live poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie Sport-to-zdrowie.pl o dokonaniu zmian Regulaminu.

 

4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami Sport-to-zdrowie.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

 

5.    Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Sport-to-zdrowie.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

 

6.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

© 2014 Sport-To-Zdrowie
Regulamin | Polityka prywatności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozumiem, zamknij